• 
Training Aandachtsfunctionaris

  "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?"
  
"Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?"

  
"Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?"
  
"Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?"
  
"Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij u aan om de Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

  Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

 • Inhoud

  Huiselijk geweld en de meldcode:

  • Huiselijk geweld (partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, meisjesbesnijdenis en/of eergerelateerd geweld) en de implementatie meldcode
  • Definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen
  • Beschermende en risicofactoren
  • Verantwoordelijkheden, taken en grenzen
  • Taak- functieomschrijving aandachtsfunctionaris
  • Stand van zaken implementatie meldcode eigen organisatie
  • Wet meldcode en de stappen
  • Procedures en werkprocessen
  • Stap 4: Wegen van het geweld
  • Kindcheck
  • Gegevensuitwisseling en dossiervorming
  • Gezag bij minderjarigen
  • Wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid
  • Samenwerken met partners

  Steunen, adviseren, motiveren en communiceren:

  • Veilig werkklimaat
  • Coachen en steun bieden aan collega's
  • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek
  • Omgaan met agressie
  • Coachen van collega's in het voeren van gesprekken
  • Oefenen met een trainingsacteur
  • Informeren van directie, collega's, cliënten over de meldcode
  • Het profileren als aandachtsfunctionaris
  • Elevatorpitch
  • Presentatie Plan van aanpak

   

 • Resultaat

  Kennis – U heeft inzicht in…

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld.
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld.
  • het handelen bij signalen van huiselijk geweld.
  • het contact leggen op een respectvolle wijze en in gesprek te gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld.
  • het belang van het delen van signalen met een deskundige zoals de aandachtsfunctionaris of Veilig Thuis.
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • gezag bij minderjarigen en wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid.
  • het wegen van het geweld of de kindermishandeling in stap 4 van de meldcode.
  • het gebruik van de kindcheck.
  • de taak- functieomschrijving aandachtsfunctionaris.
  • de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

   Houding – U bent zich bewust…

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen.
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.
  • dat u uzelf als aandachtsfunctionaris profileert.
  • van uw adviserende en coachende rol als aandachtsfunctionaris.

   Vaardigheden – u kunt...

  • een vermoeden van huiselijk geweld procesmatig coördineren.
  • waken over de veiligheid van het kind of de oudere bij het nemen van beslissingen.
  • zo nodig contact opnemen met Veilig Thuis voor advies of melding.
  • deelnemen aan het overleg welke zorg draagt voor zorg, begeleiding, behandeling of veiligheid van de klant.
  • evalueren van de genomen stappen met betrokkenen.
  • op zorgvuldige wijze omgaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de meldcode aansluiten op de werkprocessen.
  • samenwerkingsafspraken met partners vastleggen.
  • collega’s coachen en steun bieden tijdens het hanteren van de stappen van de meldcode.
  • (nieuwe) medewerkers instrueren over de werkwijze van de meldcode.

   Adviesvaardigheden - U adviseert over…

  • het opnemen van de meldcode in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om de medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode.
  • het maken van afspraken over de wijze waarop de organisatie de verantwoordelijkheid opschaalt  indien de signalering en verwijzing stagneert.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over huiselijk geweld.
  • het dragen van eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldcode.