• Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 • Het doel van de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld is dat u inzicht krijgt in wat u nodig heeft aan kennis en vaardigheden als aandachtsfunctionaris en u kunt als aandachtsfunctionaris binnen uw organisatie aan de slag.

  De training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld omvat 6 dagdelen die modulair zijn opgebouwd uit de aandachtsgebieden: Werken met de meldcode (huiselijk geweld breed), Organiseren en profileren, Informatie delen en verwerken, Samenwerken, Adviseren en steunen en Communiceren (motiveren).

  Tijdens de training ontwikkelt u het plan van aanpak. Dit implementatieplan is maatwerk voor uw organisatie of netwerk en kan de start of doorontwikkeling zijn van de implementatie van de meldcode. Voor het maken van het Plan van Aanpak en de leesopdrachten staan 10 uur huiswerk.

  Na afloop van de training ontvangt u bij 100% aanwezigheid een certificaat. Voor de trainers die u op deze site aantreft die bij HOBEON gecertificeerd zijn geldt dat u met uw certificaat lid kan worden van de LVAK. 

 • Resultaat van de training

 • Kennis - U heeft inzicht in

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld.
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld.
  • het handelen bij signalen van huiselijk geweld.
  • het contact leggen op een respectvolle wijze en in gesprek te gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld.
  • het belang van het delen van signalen met een deskundige zoals de aandachtsfunctionaris of Veilig Thuis.
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • gezag bij minderjarigen en wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid.
  • het wegen van het geweld of de kindermishandeling in stap 4 van de meldcode.
  • het gebruik van de kindcheck.
  • de taak- functieomschrijving aandachtsfunctionaris.
  • de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • U wordt zich bewust

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.
  • dat u uzelf als aandachtsfunctionaris profileert.
  • van uw adviserende en coachende rol als aandachtsfunctionaris.
 • Vaardigheden - U kunt

  • een vermoeden van huiselijk geweld procesmatig coördineren
  • waken over de veiligheid van het kind of de oudere bij het nemen van beslissingen.
  • zo nodig contact opnemen met Veilig Thuis voor advies of melding.
  • deelnemen aan het overleg welke zorg draagt voor zorg, begeleiding, behandeling of veiligheid van de klant.
  • evalueren van de genomen stappen met betrokkenen.
  • op zorgvuldige wijze omgaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de meldcode aansluiten op de werkprocessen.
  • samenwerkingsafspraken met partners vastleggen.
  • collega’s coachen en steun bieden tijdens het hanteren van de stappen van de meldcode.
  • (nieuwe) medewerkers instrueren over de werkwijze van de meldcode.
 • U kunt advies geven over

  • het opnemen van de meldcode in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om de medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode.
  • het maken van afspraken over de wijze waarop de organisatie de verantwoordelijkheid opschaalt  indien de signalering en verwijzing stagneert.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over huiselijk geweld.
  • het dragen van eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldcode.