• Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld - Kindermishandeling - Ouderenmishandeling

  "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?"
  
"Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?"
  
"Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?"
  
"Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?"
  
"Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij u aan om de Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling. Na het volgen van de training kunt u als aandachtsfunctionaris binnen uw organisatie aan de slag.
  Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training omvat zes dagdelen die modulair zijn opgebouwd uit de aandachtsgebieden:

  • Werken met de meldcode
  • Organiseren en profileren
  • Informatie delen en verwerken
  • Samenwerken
  • Adviseren en steunen
  • Implementeren en communiceren

  Tijdens de training ontwikkelt u een implementatieplan. Dit implementatieplan is de start of doorontwikkeling van de implementatie en borging van de meldcode binnen uw organisatie. Voor het maken van het implementatieplan en de leesopdrachten staan 10 uur huiswerk. Na afloop van de training ontvangt u bij 80% aanwezigheid een certificaat. Voor de trainers die u op deze site aantreft die bij HOBEON gecertificeerd zijn geldt dat u met uw certificaat lid kan worden van de LVAK.

 • Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in...

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld.
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld.
  • het handelen bij signalen van huiselijk geweld.
  • het contact leggen op een respectvolle wijze en in gesprek te gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld.
  • het belang van het delen van signalen met een deskundige zoals de aandachtsfunctionaris of Veilig Thuis.
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • gezag bij minderjarigen en/of wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid.
  • het wegen van het geweld of de kindermishandeling in stap 4 van de meldcode.
  • het gebruik van de kind- en/of mantelzorgcheckcheck.
  • de taak- functieomschrijving aandachtsfunctionaris.
  • de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Houding - U bent zich bewust...

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen.
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.
  • dat u uzelf als aandachtsfunctionaris profileert.
  • van uw adviserende en coachende rol als aandachtsfunctionaris.

  Vaardigheden - U kunt...

  • een vermoeden van huiselijk geweld procesmatig coördineren.
  • zo nodig contact opnemen met Veilig Thuis voor advies of melding.
  • deelnemen aan het overleg welke zorg draagt voor zorg, begeleiding, behandeling of veiligheid van de klant.
  • evalueren van de genomen stappen met betrokkenen.
  • op zorgvuldige wijze omgaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de meldcode aansluiten op de werkprocessen.
  • samenwerkingsafspraken met partners vastleggen.
  • collega’s adviseren en steunen tijdens het hanteren van de stappen van de meldcode.
  • (nieuwe) medewerkers instrueren over de werkwijze van de meldcode.

   Adviseren - U kunt advies geven over...

  • het opnemen van de meldcode in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over huiselijk geweld.