• Implementeren van de meldcode begint met een goede aandachtsfunctionaris

 • Wat doet een Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld?

 • Een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld is een belangrijk persoon bij het implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

  Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn.

  Een aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

 • Vragen die kunnen spelen:

   "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?"

  
"Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?"

  
"Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?"

  
"Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?"

  
"Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?"

 • Onze visie

  Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt. Door het aanbieden van hoogwaardige producten in de vorm van train-de-trainers en het creëren en onderhouden van expertise voor trainers, worden uitwisseling en verdieping van kennis en competenties bevorderd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken op weg naar een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

  Team TrainersHuiselijkGeweld.nl